Крымский медицинский форум: Клятва Гиппократа - Крымский медицинский форум

Перейти к содержимому

МастерСлух

 • (4 Страниц)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последняя »
 • Вы не можете создать новую тему
 • Вы не можете ответить в тему

Клятва Гиппократа

#1 Пользователь офлайн   MedicusAmicus 

 • Хирург
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 087
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 27 Май 2010 - 18:29

Изображение

Греческий вариант:

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ' ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

«Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей,
Скрытый текст


 Клятва Гиппократа на латыни: 
         HIPPOCRATIS JUS-JURANDUM
         Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citan.s, mepte viribus et judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene prae.staturum.
         Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.
         Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegri.s salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. Casie et sancte colam et artem meam.
         Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non decet, ea reticebo non secus atque агсЗпа fidei meae commissa.
         Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.
         Теперь перевод. А вернее – наиболее распространенный вариант (цит. по Гиппократ. Клятва. Закон. О враче. Наставления. – 1998).
         «Клянусь Аполлоном - врачом, Асклепием, Гигеей и Панацеей
Скрытый текстНеплохая трактовка:

Скрытый текст

"Я ленивый, значит, скорее добрый, чем злой. Злым быть хлопотно…"
1

#2 Пользователь офлайн   MedicusAmicus 

 • Хирург
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 087
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 27 Май 2010 - 18:32

 Присяга врача Советского Союза
Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь:

 • все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества;
 • быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну;
 • постоянно совершенствовать свои медицинские познания и врачебное мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и практики;
 • обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать им в совете и помощи;
 • беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответственности перед Народом и Советским государством;
 • сознавая опасность, которую представляет собой ядерное оружие для человечества, неустанно бороться за мир, за предотвращение ядерной войны.

Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь.
"Я ленивый, значит, скорее добрый, чем злой. Злым быть хлопотно…"
0

#3 Пользователь офлайн   MedicusAmicus 

 • Хирург
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 087
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 27 Май 2010 - 18:35

Присяга лікаря України

Дiстаючи високе звання лiкаря i приступаючи до лiкарської дiяльностi, я урочисто присягаю:
- всi знання i сили вiддати охоронi й полiпшенню здоров'я людини, лiкуванню i запобiганню захворювань, сумлiнно працювати там, де цього вимагають iнтереси суспiльства;
- бути завжди готовим надати медичну допомогу, уважно i дбайливо ставитися до хворого, зберiгати лiкарську таємницю;
- постiйно вдосконалювати свої медичнi знання i лiкарську майстернiсть, сприяти своєю працею розвитковi медичної науки i практики;
- звертатися, коли цього вимагають iнтереси хворого, за порадою до товаришів по професiї i самому нiколи не вiдмовляти їм у порадi та допомозi;
- берегти i розвивати благороднi традицiї вiтчизняної медицини, в усiх своїх дiях керуватися принципами людської моралi, завжди пам'ятати про високе покликання лiкаря, про вiдповiдальнiсть перед Народом i Державою.
Способом свого життя підтверджувати поради, які буду давати іншим.
Вiрнiсть цiй присязi клянусь пронести через усе своє життя.

"Я ленивый, значит, скорее добрый, чем злой. Злым быть хлопотно…"
0

#4 Пользователь офлайн   Admin 

 • Creator
 • Группа: Администраторы
 • Сообщений: 10 324
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 27 Май 2010 - 20:51

MedicusAmicus, отлично!

Очень хорошая тема. Я даже ее прикреплю.

Замечаем, что нигде не написано, что врач должен оказывать свою помощь бесплатно.
Не скитайся по свету без дела, вот в подарок тебе - парабеллум!
0

#5 Пользователь офлайн   MedicusAmicus 

 • Хирург
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 087
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 27 Май 2010 - 22:08

Если найду, выложу вариант, по которому не то что не должен, а даже воспрещается лечить бесплатно. За редким исключением.
"Я ленивый, значит, скорее добрый, чем злой. Злым быть хлопотно…"
0

#6 Пользователь офлайн   Анестезиолог 

 • Анестезиолог
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 491
 • Регистрация: 21 Апрель 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 28 Май 2010 - 00:15

Зарплата :Vala_12:
Реаниматология должна рассматриваться как протест против необоснованной смерти, как вера в смысл и бесконечную ценность человеческой жизни, как стремление удержать уходящую, но ещё не исчерпавшую себя жизнь.
0

#7 Пользователь офлайн   MedicusAmicus 

 • Хирург
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 2 087
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 28 Май 2010 - 11:16

Просмотр сообщенияDrSom (Сегодня, 00:15) писал:

ЗарплатаХде????


"Я ленивый, значит, скорее добрый, чем злой. Злым быть хлопотно…"
0

#8 Пользователь офлайн   Batiy 

 • Терапевт
 • Группа: Модераторы
 • Сообщений: 815
 • Регистрация: 28 Февраль 10
 • ГородСимферополь

Отправлено 28 Май 2010 - 22:58

Просмотр сообщенияAdmin (Вчера, 20:51) писал:

Замечаем, что нигде не написано, что врач должен оказывать свою помощь бесплатно.

BEST!
0

#9 Пользователь офлайн   Чика 

 • Чайник
 • Группа: Врачи VIP
 • Сообщений: 659
 • Регистрация: 24 Март 10
 • Городстолица Деревни

Отправлено 29 Май 2010 - 15:51

Для меня Клятва Гиппократа уже давно не имеет той важности,на которую указывают люди не связанные медицинской клятвой и законом.Это традиция,очень красивая традиция,к которой трепетно относятся молодые люди вступающие во взрослую самостоятельную жизнь.Для них очень важно почувствовать,что их принимают в свои ряды опытные врачи,что они уже коллеги своим преподавателям,что они уже могут преподавать.Клятва-это черта которая символизирует окончание одного этапа и начало следующего.И тд,можно много писать об этом.У каждого свой взгляд на это.Хочу добавить,что деятельность современной медицины идет в разрез Клятве.Там сказанно о том,что все свои знания давать только ученикам и т.ддд,связанные клятвой медицинской и законом.А просветительская работа с населением и есть отдача информации людям вне медицины.Если нарушить один пункт,то что ожидать потом?А насчет зарплаты сказано в Библии(в каком Завете не помню),что каждому воздаться за труды его.Фраза объемная,трактовать можно как угодно,и так как оплачивать нужно любой труд.
1

#10 Пользователь офлайн   Admin 

 • Creator
 • Группа: Администраторы
 • Сообщений: 10 324
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 29 Май 2010 - 17:30

Просмотр сообщенияЧика (Сегодня, 15:51) писал:

А насчет зарплаты сказано в Библии(в каком Завете не помню),что каждому воздаться за труды его.


Согласен :) Но и зарплату тоже хочется иметь достойную.
Не скитайся по свету без дела, вот в подарок тебе - парабеллум!
0

#11 Пользователь офлайн   Чика 

 • Чайник
 • Группа: Врачи VIP
 • Сообщений: 659
 • Регистрация: 24 Март 10
 • Городстолица Деревни

Отправлено 29 Май 2010 - 18:40

Это не ко мне.Я такие вопросы не решаю :D .
0

#12 Пользователь офлайн   Alice 

 • Акушер-гинеколог
 • Группа: Врачи VIP
 • Сообщений: 1 462
 • Регистрация: 02 Июль 11
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 11 Июль 2011 - 22:11

По окончании мед.универа даже не давали клятву лiкаря, просто, перед выпуско в деканате расписались под текстом-2ознакомлен", вот и все.
0

#13 Пользователь офлайн   Memories 

 • Пользователь
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 41
 • Регистрация: 05 Февраль 12
 • ГородKiev

Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:00

Просмотр сообщенияMedicusAmicus (27 Май 2010 - 22:08) писал:

Если найду, выложу вариант, по которому не то что не должен, а даже воспрещается лечить бесплатно. За редким исключением.

да-да, есть такое. Гиппократ писал, что если человека лечить бесплатно (т.е. здоровье ему ничего не будет стоить), то он и результат центить не будет. А если человек будет знать,что лечение5 ему может обойтись в кругленькую сумму, то будет более бережно относится к здоровью, и, следовательно, меньше болеть.

такая установка и для современных людей очень и очень актуальна,имхо:)
0

#14 Пользователь офлайн   Бусина 

 • Пользователь
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 14
 • Регистрация: 22 Февраль 12
 • ГородСимферополь

Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:16

Просмотр сообщенияMemories (05 Февраль 2012 - 13:00) писал:

да-да, есть такое. Гиппократ писал, что если человека лечить бесплатно (т.е. здоровье ему ничего не будет стоить), то он и результат центить не будет. А если человек будет знать,что лечение5 ему может обойтись в кругленькую сумму, то будет более бережно относится к здоровью, и, следовательно, меньше болеть.

такая установка и для современных людей очень и очень актуальна,имхо:)

Почему-то липко и гадко стало на душе после Ваших слов.... Да, каждый труд должен оплачиваться достойно,и еще много чего должно быть, но наша страна не дошла до этого-а мы ее жители, значит этого достойны. Давайте строить что-то хорошее на личном примере. Я не говорю работать за спасибо, но какую-то часть своего времени можно посвятить и людям, которые не могут оплатить платные визиты и дорогостоящие консультации.Ведь есть еще интерес к профессии, жажда познания чего-то нового, желание помочь, радость от искренней благодарности...этого за деньги не купишь, все-таки это работа с людьми.
0

#15 Пользователь офлайн   Admin 

 • Creator
 • Группа: Администраторы
 • Сообщений: 10 324
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:59

Просмотр сообщенияБусина (Сегодня, 16:16) писал:

Ведь есть еще интерес к профессии, жажда познания чего-то нового, желание помочь, радость от искренней благодарности...этого за деньги не купишь, все-таки это работа с людьми.


А Вы такое можете сказать сантехнику или хлебопеку?
Не скитайся по свету без дела, вот в подарок тебе - парабеллум!
0

#16 Пользователь офлайн   Бусина 

 • Пользователь
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 14
 • Регистрация: 22 Февраль 12
 • ГородСимферополь

Отправлено 24 Февраль 2012 - 12:21

Как к админу-не получается добавить цитату)

Теперь по посту: а в школе Вы учились бесплатно??? Почему не носили каждый месяц учителю плату (ведь они так мало получают :14: )???? Кстати, моя любимая учительница вела бесплатно факультативные занятия по матемамике, там решали интересные задачи и практиковали неординарный подход, вела факультатив абсолютно бесплатно на энтузиазме, в школьных часах ей это время и учитывалось.С тех времен обожаю математику, стройные линейные уравнения и трехэтажные формулы-ей за это очень благодарна. Знаете есть профессия, а есть призвание))) А насчет сравнения с сантехником или хлебопеком, то в Вашей профессии есть социальный аспект и если вся медицина и образование будет платной, то страна скатится по уровню развития, санитарии и т.д. ниже Зимбабве. Или тогда больных будем отстреливать???? Я думаю единственно верный путь развития-строить правовое госудаство, с достойными зарплатами врачей, учителей, инженеров (эт я)))) и т.д. с бесплатной медицинской помощью (хотябы неотложной), а пока балотироваться не собираемся вносим свои крошки в постройку оного. Эт мое мнение, каждый пусть живет по своей совести)
0

#17 Пользователь офлайн   Admin 

 • Creator
 • Группа: Администраторы
 • Сообщений: 10 324
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 24 Февраль 2012 - 20:48

Просмотр сообщенияБусина (Сегодня, 11:21) писал:

Как к админу-не получается добавить цитату)


http://crimea-med.ne...ndpost__p__3251

Просмотр сообщенияБусина (Сегодня, 11:21) писал:

Почему не носили каждый месяц учителю плату (ведь они так мало получают )????


Когда я учился в школе - были другие зарплаты.

Бусина, все врачи, которые работают в системе бюджетного здравоохранения и так каждый день занимаются благотворительностью. Они уже угробили свою жизнь и жизнь своих семей.

Не нужно надевать на врача монашескую одежду. Не нужно из него делать святого. Все это работа, тяжелая работа и она должна быть оплачена.
Не скитайся по свету без дела, вот в подарок тебе - парабеллум!
0

#18 Пользователь офлайн   Бусина 

 • Пользователь
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 14
 • Регистрация: 22 Февраль 12
 • ГородСимферополь

Отправлено 24 Февраль 2012 - 22:57

Правда у каждого своя, а истины не знает никто... Пойду поправлять свой нимб и готовить угробленной семье-я ж тож на гос. предприятии с небольшой зарплатой))))
0

#19 Пользователь офлайн   Admin 

 • Creator
 • Группа: Администраторы
 • Сообщений: 10 324
 • Регистрация: 14 Февраль 10
 • ГородСимферополь
 • Страна:  

Отправлено 25 Февраль 2012 - 10:48

Бусина, :)
Не скитайся по свету без дела, вот в подарок тебе - парабеллум!
0

#20 Пользователь офлайн   Магистр 

 • Новичок
 • Группа: Пользователи
 • Сообщений: 7
 • Регистрация: 20 Март 12
 • ГородСимферополь

Отправлено 30 Март 2012 - 15:19

Просмотр сообщенияБусина (24 Февраль 2012 - 12:21) писал:

Как к админу-не получается добавить цитату)

Теперь по посту: а в школе Вы учились бесплатно??? Почему не носили каждый месяц учителю плату (ведь они так мало получают :14: )???? Кстати, моя любимая учительница вела бесплатно факультативные занятия по матемамике, там решали интересные задачи и практиковали неординарный подход, вела факультатив абсолютно бесплатно на энтузиазме, в школьных часах ей это время и учитывалось.С тех времен обожаю математику, стройные линейные уравнения и трехэтажные формулы-ей за это очень благодарна. Знаете есть профессия, а есть призвание))) А насчет сравнения с сантехником или хлебопеком, то в Вашей профессии есть социальный аспект и если вся медицина и образование будет платной, то страна скатится по уровню развития, санитарии и т.д. ниже Зимбабве. Или тогда больных будем отстреливать???? Я думаю единственно верный путь развития-строить правовое госудаство, с достойными зарплатами врачей, учителей, инженеров (эт я)))) и т.д. с бесплатной медицинской помощью (хотябы неотложной), а пока балотироваться не собираемся вносим свои крошки в постройку оного. Эт мое мнение, каждый пусть живет по своей совести)

Давно наверно, Вы в школе учились. Я, например, в конце прошлого века и абсолютно за все мы платили, и подарки с нас вымогали. Нам занижали оценки, продвигая репетиторство, и называли на каждом родительском собрании суммы, которые нужно сдать на ремонт класса, подарки на гос. праздники, учебники, тетради по предмету и т.д. Университет не стал исключением, там тоже были поборы, но уже завуалированные. Поэтому не надо говорить, что врач кому-то, что-то должен. Он должен зарабатывать и кормить семью, как и все остальные.
1

Поделиться темой:


 • (4 Страниц)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • Последняя »
 • Вы не можете создать новую тему
 • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


©2010-2017 Крымский медицинский форум. Перепечатка информации возможна только при использовании активной ссылки на сайт